Phím tắt trong Photoshop - Toàn bộ phím tắt Photoshop

Để xử lý được các thao tác chỉnh sửa hình ảnh nhanh trên Photoshop thì các bạn cần nhớ được phím tắt của các công cụ và các hành động. Mặc dù là Photoshop có rất nhiều tính năng nhưng các bạn chỉ cần nhớ được tên các tính năng đó là có thể nhớ được phím tắt. Trong bài viết này, Kiến thức vui sẽ giới thiệu đến các bạn phím tắt trong Photoshop.

Phím tắt trong Photoshop - Toàn bộ phím tắt Photoshop

1. Phím tắt thường sử dụng trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

[

Zoom in Brush

Phóng to bút vẽ

2

]

Zoom out Brush

Thu nhỏ bút vẽ

3

CTRL + C  

Copy

Sao chép nội dung đang chọn

4

CTRL + X

Cut

Cắt nội dung đang chọn

5

CTRL + V

Paste

Dán nội dung đang chọn

6

CTRL + T

Free Transform

Xoay hình, chỉnh sửa

7

CTRL + Z

Undo

Hoàn trả một thao tác

8

CTRL + SHIFT + C

Copy Merged

Sao chép Merged

9

CTRL + SHIFT + T

Transform > Again

Lặp lại một bước vừa FreeTransform

10

CTRL + ALT + Z

Undo More

Hoàn trả nhiều bước

11

CTRL + SHIFT + CTRL + V

Paste Into

Dán chồng các nội dung

Phím tắt thường sử dụng trong Photoshop

2. Phím tắt công cụ trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Tính năng

1

A

Path Selection

Vẽ đường Path, Vector, đường bo

2

B

Brush

Công cụ bút vẽ

3

C

Crop

Công cụ cắt ảnh

4

D

Defaul Background
Color

Đổi màu Background về mặc đinh (màu trắng/ trong suốt)

5

E

Eraser

Công cụ tẩy

6

G

Paint Bucket

Công cụ xô sơn (đổ màu)

7

H

Hand

Công cụ Hand Tool (di chuyển hình ảnh)

8

J

Healing Brush

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh

9

L

Lasso

Công cụ tạo vùng chọn tự do

10

I

Eyedroppe

Công cụ chọn/ sao chép màu

11

M

Marquee

Công cụ tạo vùng chọn mặc đinh

12

O

Burn

Công cụ làm tối hình ảnh

13

P

Pen

Công cụ bút vẽ Vector, Path

14

S

Clone Stamp

Công cụ sao chép mẫu ảnh chỉnh sửa

15

T

Horizontal Type

Công cụ viết chữ

16

U

Round Retange

Công cụ vẽ hình cơ bản

17

V

Move

Công cụ di chuyển vật thể

18

X

Swich Foreground & Background color

Công cụ đổi màu chính phụ trong bảng màu đang chọn

19

Y

History Brush

Công cụ hiển thị lịch sử bút vẽ

20

Z

Zoom

Công cụ phóng to/ thu nhỏ

21

W

Magic Wand

Công cụ tạo vùng chọn theo màu sắc

22

&

 

Công cụ đổi màu trên bảng mã

23

.

Smudge Tool

Công cụ hiển thị thao tác tay

Phím tắt công cụ trong Photoshop

3. Các phím tắt thao tác hành động trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

CTRL + N

New

Tạo file làm việc mới

2

CTRL + O

Open

Mở một file làm việc có sẵn

3

CTRL + ALT + O

Open As

Mở file làm việc từ Adobe Bridge

4

CTRL + P

Print

Mở cửa sổ In ảnh

5

CTRL + ALT + S

Save a Copy

Lưu file làm việc và Copy nó

6

CTRL + W

Close

Đóng file đang mở

7

CTRL + S

Save

Lưu file đang mở

8

CTRL + SHIFT + S

Save As

Lưu file đang mở dưới một file mới (không lưu đè lên file cũ)

9

CTRL + A

All

Chọn tất cả các Layer trong file

10

CTRL + F

Last Filter

Lặp lại bộ lọc (filter) cuối cùng

11

CTRL + D

Deselect

Hủy bỏ vùng chọn

12

CTRL + ALT + D

Feather

Mở thêm khoảng sáng vùng chọn

13

CTRL + SHIFT + D

Reselect

Chọn lại vùng chọn vừa hủy bỏ

14

CTRL + SHIFT + I

Inverse

Đảo ngược vùng chọn

15

CTRL + SHIFT + F

Fade

Chỉnh độ đậm/ nhạt Brush

16

CTRL + M

Curves

Hiển thị bảng Curves

17

CTRL + B

Color Blance

Hiển thị bảng Color Blance

18

CTRL + U

Hue/Saturation

Hiển thị bảng Hue/Saturation

19

CTRL + L

Levels

Hiển thị bảng Levels

20

CTRL + I

Invert

Hiển thị bảng Invert

21

CTRL + SHIFT + L

Auto Levels

Tự động hiệu chỉnh Levels

22

CTRL + ALT + SHIFT + L

Auto Contrast

Tự động hiệu chỉnh Contrast

23

CTRL + SHIFT + U

Desaturate

Hiển thị bảng Desaturate

Các phím tắt thao tác hành động trong Photoshop

4. Phím tắt liên quan đến Layer trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

CTRL + SHIFT + N

New Layer

Tạo Layer mới

2

CTRL + G

Group with Previous

Nhóm các Layer thành Group

3

CTRL + SHIFT + G

Cancer Group

Hủy Group nhóm Layer

4

CTRL + J

Layer Via Copy

Nhân đôi Layer

5

CTRL + SHIFT + J

Layer Via Cut

Cắt Layer đang chọn

6

CTRL + SHIFT + ]

Bring to Front

Chuyển Layer lên trên cùng

7

CTRL + SHIFT + [

Send to Back

Chuyển Layer xuống cuối cùng

8

CTRL + ]

 Birng to Forward

Chuyển Layer lên trên 1 bước

9

CTRL + [

 Send Backward

Chuyển Layer xuống dưới 1 bước

10

CTRL + E

Merge Down

Ghép các Layer đang chọn thành một

11

CTRL + SHIFT + E

Merge Visible

Ghép tất cả các Layer trong file thành một

5. Phím tắt liên quan đến hiển thị trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

CTRL + Y

CMYK

Chuyển sang màu CMYK

2

CTRL + SHIFT + Y

Gamut Warning

Xem gam màu ngoài hệ CMYK

3

CTRL + 0

Fit on Screen

Xem toàn màn hình

4

CTRL + R

Show Rulers

Hiển thị thước đo

5

CTRL + ;

Hide Guides

Ẩn Guides

6

CTRL + "

Show Grid

Hiện thị lưới

7

CTRL + +

Zoom In

Phóng to ảnh

8

CTRL + -

Zoom Out

Thu nhỏ ảnh

9

CTRL + SHIFT + H

Hide Path

Ẩn các đường Path

10

CTRL + SHIFT + ;

Snap to Guides

Chạm sát tới Guides

11

CTRL + ALT + ;

Lock Guides

Khoá Guides

12

CTRL + SHIFT + '

Snap to Grid

Chạm sát tới lưới lưới

Phím tắt liên quán đến hiển thị trong Photoshop

6. Phím tắt phụ trong Photoshop

STT

Phím tắt

Chức năng

1

F1

Bật hướng dẫn sử dụng

2

F2

Cắt dữ liệu đang chọn

3

F3

Sao chép dữ liệu đang chọn

4

F4

Dán dữ liệu đang chọn

5

F5

Mở cửa sổ Pallete Brush

6

F6

Mở cửa sổ Pallete màu

7

F7

Mở cửa sổ Pallete Layer

8

F8

Mở cửa sổ Pallete Info

9

F9

Mở cửa sổ Pallete Action

Trong bài viết này, Kiến thức vui đã giới thiệu đến các bạn tất cả các phím tắt trong phần mêm Photoshop. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận